Gebruiksvoorwaarden

Belangrijk: alle bezoekers dienen dit te lezen
1. Definities
1.1 Bezoeker = een ieder die de Site van BRIGHT Software B.V. bezoekt of van (een deel van) de BRIGHT Site of de Informatie gebruik maakt. Informatie = gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden enz, die zich op de BRIGHT Site bevinden. BRIGHT = BRIGHT Software B.V., gevestigd in Hilvarenbeek, Nederland. BRIGHT Site = alle pagina's, in welke taal dan ook, waar deze Sitevoorwaarden door BRIGHT op van toepassing zijn verklaard of waarop door BRIGHT naar deze Sitevoorwaarden wordt verwezen. Sitevoorwaarden = de voorwaarden zoals hieronder weergegeven.
2. Toepasselijkheid
2.1 Op het bezoek van de BRIGHT Site en het gebruik van de Informatie (waaronder alle aanbiedingen op de BRIGHT Site en alle diensten die het BRIGHT verleent) zijn deze Sitevoorwaarden van toepassing. Indien de Bezoeker de Sitevoorwaarden niet wenst te aanvaarden, kan de Bezoeker geen gebruik maken van de BRIGHT Site en de door BRIGHT aangeboden aanbiedingen en diensten.

2.2 BRIGHT heeft het recht de Sitevoorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te wijzigen. BRIGHT zal de Bezoeker op de hoogte stellen van eventuele aanpassingen of wijzigingen door aankondiging hiervan op de homepage van de BRIGHT Site.
3. Eigendoms- en gebruikersrechten
3.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, op de BRIGHT Site en de Informatie bij BRIGHT.

3.2 De Bezoeker is ten aanzien van de BRIGHT Site en de Informatie slechts bevoegd de BRIGHT Site door te bladeren en de informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een harde schijf of een diskette. Op alle reproducties dient de copyright vermelding (©BRIGHT Software B.V.) duidelijk zichtbaar te zijn.

3.3 De Informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast en afbeeldingen mogen niet afzonderlijk van de begeleidende tekst worden gebruikt. Geen enkel deel van de BRIGHT Site mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een andere website of worden geframed.

3.4 De Bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BRIGHT, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de BRIGHT Site en enige andere (internet) site, (meta) search engine of computer netwerk

3.5 Ieder ander gebruik dan hiervoor aangegeven, is niet toegestaan. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Sitevoorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden.

3.6 Bij gebruik of reproductie in strijd met deze bepalingen zal de inbreuk makende partij zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete verschuldigd zijn van EUR 5.000,-. De inbreuk makende partij dient zijn inbreuk makende handelingen direct te staken en is voor elke dag dat deze inbreuk voortduurt, na hiervan door BRIGHT op de hoogte te zijn gesteld, bovenop de voorgaande boete een bedrag verschuldigd van EUR 250,-.
4. Aansprakelijkheid
4.1 Hoewel BRIGHT ernaar streeft dat de informatie juist is, geeft BRIGHT geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de informatie of de BRIGHT Site.

4.2 De bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en de bezoeker zal de informatie zelf op juistheid en volledigheid toetsen.

4.3 BRIGHT is niet aansprakelijkheid voor enige schade ten gevolge van:

(a) het gebruik of de inhoud van de BRIGHT Site of de informatie;

(b) het gebruik of de inhoud van informatie op enige site waarnaar op de BRIGHT Site een link is opgenomen of enige site waarop een link is opgenomen naar de BRIGHT Site;

(c) inbreuk door (het gebruik van) de BRIGHT Site of de informatie op rechten van derden.

Het voorgaande geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van BRIGHT. 4.4 Indien via de BRIGHT Site overeenkomsten tussen de bezoeker en derden tot stand komen is BRIGHT op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Deze Sitevoorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke transacties en BRIGHT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van dergelijke transacties of de gevolgen daarvan. 4.5 Hoewel BRIGHT ernaar streeft dat de BRIGHT Site gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is, is BRIGHT niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de BRIGHT Site om welke reden dan ook. Toegang tot de BRIGHT Site mag tijdelijk of permanent opgeschort worden zonder voorafgaande waarschuwing. BRIGHT heeft te allen tijde het recht om een bezoeker of andere partij zonder opgave van redenen toegang tot de BRIGHT Site te ontzeggen en behoudt zich het recht voor daartoe technische voorzieningen te treffen. BRIGHT is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge hiervan.
5. Apparatuur
5.1 De Bezoeker is verantwoordelijk voor de aanschaf, het gebruik en het onderhoud van alle telefonie, computer hardware en andere apparatuur benodigd om de BRIGHT Site te bezoeken en gebruiken. BRIGHT is niet aansprakelijk voor schade aan de apparatuur van de Bezoeker veroorzaakt door het gebruik of bezoek van de BRIGHT Site.
6. Persoonlijke informatie
6.1 Tijdens het bezoek van de BRIGHT Site wordt persoonlijke informatie van de Bezoeker verzameld en verwerkt door BRIGHT. Informatie over de verzameling en de verwerking van deze persoonlijke informatie is te vinden in de Privacy Policy van BRIGHT.
7. Toepasselijk recht en geschillen
7.1 De Sitevoorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de Bezoeker en BRIGHT wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag, Nederland. Dit heeft geen gevolgen voor het beroep dat een bezoeker kan doen op lokale of internationale regelgeving of verdragen, uitsluitend voor zover dit dwingend rechtelijke bepalingen zijn en deze van toepassing zijn op de relatie tussen BRIGHT en de bezoeker.

7.2 De bezoeker is verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving van het land waarvandaan de bezoeker de BRIGHT Site bezoekt.

7.3 Indien deze Sitevoorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling ter zake overeengekomen te zijn die in strekking en werking het meest aansluit bij, het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelte van), deze Sitevoorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.

7.4 Deze Site Voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands. Voor interpretatie zal deze Nederlandse tekst dan ook bepalend zijn.

7.5 Op de overeenkomst, gesloten met BRIGHT, zijn de algemene voorwaarden van BRIGHT van toepassing. Meer informatie over de algemene voorwaarden kunt u hier vinden.

U kunt contact opnemen met BRIGHT Software B.V. onder het volgende adres:

BRIGHT Software B.V.
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Tilburg onder nummer 180 46 765.
Kantoor: Bukkumweg 24F, 5081 CT Hilvarenbeek
Postadres: Bukkumweg 24F, 5081 CT Hilvarenbeek
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact

BRIGHT Software B.V.
Bukkumweg 24F
5081 CT Hilvarenbeek
T. +31 (0)13 504 6004
F. +31 (0)13 504 6005
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Copyright © BRIGHT Software
Website gerealiseerd door: Van Laarhoven Websites